لغو نوبت
شماره پیگیری و کد ملی

با توجه به اعمال قوانین مالیاتی موجود برای پزشکان، تنها درصورتی که یک شبانه روز بیشتر به نوبت شما باقی مانده باشد، وجه عودت داده می شود.

شماره پیگیری و کد ملی
شماره پیگیری: *
کد ملی: *